مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences fa-IR مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2008-6989 <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1976 <p><strong>مقدمه</strong>: تری جمینال نورالژیا، شایع‌ترین نورالژی مغزی می‌باشد. بروز آن به صورت درد شوک مانند است و شانس ابتلاء شاخه‌ی مندیبولار بیشتر می‌باشد. طب سوزنی با ورود سوزن‌های استریل ظریف و یکبار مصرف به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد می‌شود. اکثر روش‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر هستند. این مطالعه با هدف تعیین اثر درمانی طب سوزنی بیماران مبتلا به تری جمینال نورالژیا تحت درمان دارویی انجام گرفته است.</p> <p><strong>مواد وروش‌ها</strong>: این مطالعه‌ از نوع مداخله‌ای است و نمونه‌های مطالعه شامل 16 نفر از مراجعان به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال 1399 می‌باشد که به دو گروه 8 نفره تقسیم شدند. بیماران حاضر در مطالعه تحت درمان با داروی کاربامازپین قرار گرفتند. در پایان این دوره درد بیماران اندازه‌گیری و باهم مقایسه گردید. در گروه شاهد، دارودرمانی ادامه پیدا کرد، درحالی‌که در گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی از درمان طب سوزنی هم استفاده شد. در نهایت داده‌ها با آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه و Paired T-test با سطح معنی‌داری 0/05 آنالیز شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> شاخص درد در چند زمان در گروه مداخله دارای تفاوت معنی‌دار است، در گروه شاهد نیز این تفاوت معنی‌‌دار بود، طبق آزمون T مستقل نشان داده شد که در هفته‌ی اول و دوم بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، درحالی‌که بین سایر هفته‌ها تفاوت معنی‌دار است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: طب سوزنی به صورت درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای درمان نورالژی تری ژمینال استفاده می‌شود و بطور مؤثری سبب کاهش میزان شدت و مدت درد بیماران می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: درمان طب سوزنی؛ نورالژی تریژمینال؛ نورالژی صورت</p> Abass Haghighat عباس حقیقت Iman Mohammadi ایمان محمدی Ali Kazemi علی کاظمی Naser Kaviyani ناصر کاویانی ##submission.copyrightStatement## 2024-05-08 2024-05-08 10.48305/v0i0.1976 پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟ http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2022 <p><strong>مقدمه:</strong> خدمات دندان‌پزشکی توسط نظام سلامت نه تنها باکاهش بار مالی بیماری‌‌های دهان و دندان خانوارها در ارتباط است بلکه به ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان هم کمک می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اولویت‌بندی والدین برای پوشش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در قالب بیمه‌ی درمان پایه بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>مطالعه‌ی حاضر توصیفی و به لحاظ طرح پژوهش، پیمایشی است. که در شهر اصفهان در زمستان سال 1398 و بهار سال 1399 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل خانوارهای دارای کودک 12-6 ساله بود که در زمان نمونه‌گیری، برای دریافت خدمات دندان‌پزشکی کودکان به کلینیک‌های دولتی و خصوصی دندان‌پزشکی دارای متخصص دندان‌پزشکی کودکان در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته صورت گرفت. از میان 464 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده، 51 پرسش‌نامه به صورت آنلاين و 413 پرسش‌نامه از طريق مصاحبه‌ی حضوری تکميل شد. داده‌های این مطالعه از طریق مدل‌های رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.</p> <p>&nbsp;<strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان 6 تا 12 ساله در بیمه‌های درمان اجتماعی یک اولویت مهم از دیدگاه والدین می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>یافته‌های مطالعه نشان داد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در بیمه‌های درمان اجتماعی یک تقاضای محقق نشده است. این یافته می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران حوزه‌ی سلامت دهان و دندان و همچنین سیاستگذاران بیمه‌ی درمان قرار بگیرد.</p> <p><strong>کلیدواژه ها: </strong>بیمه دندان‌پزشکی، کودکان، تقاضا</p> Atefeh Najafi Shahkoohi عاطفه نجفی شاهکوهی Maryam Moeeni مریم معینی ##submission.copyrightStatement## 2024-05-08 2024-05-08 6 12 10.48305/v0i0.2022 بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2114 <p><strong>مقدمه:</strong> تغذيه‌ی سالم و ايجاد عادات غذايي مناسب در دوران کودکی، می‌تواند شرایط مساعدی را جهت سلامت مطلوب حفره‌ی دهان فراهم سازد. اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط پوسیدگی دندان و الگوی غذایی در کودکان مراجعه‌کننده به مراکز دندان‌پزشکی بوشهر در سال 1401 انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این پژوهش مقطعی، بر روی 178 نفر از کودکان مراجعه‌کننده به مراکز دندان‌پزشکی بوشهر انجام شد. برای اندازه‌گیری پوسیدگی دندان، از شاخصDMFT/ dmft &nbsp;و برای بررسی الگوی غذایی، از نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی بسامد غذایی استفاده شد. برای بررسی ارتباط پوسیدگی دندان و الگوی غذایی از مدل رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی استفاده شد؛ بدین‌گونه که متغیرهای اثرگذار بر پوسیدگی در چهار بلوک عوامل جمعيت‌شناختي، عوامل رفتاری، عوامل اجتماعی- اقتصادی و ميزان دريافت مواد غذايي قرار داده شدند تا با تعدیل اثر سه بلوک اول، اثر بلوک ميزان دريافت مواد غذايی در پیش‌بینی شاخص dmft، DMFT و مجموع این دو شاخص (DMFT+dmft) بررسی شود.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی نشان داد که در مدل نهایی، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای شاخص DMFT (0/63 adjusted R square: و 0/001p value &lt; )، برای شاخص&nbsp; dmft (98/0adjusted R square: و 0/001 p value &lt;) و برای مجموع این دو شاخص DMFT+dmft (0/59 adjusted R square: و 0/001 p value &lt; ) می‌باشد. نقش پیشگویی‌کننده‌ی الگوی غذایی به تنهایی (R<sup>2 </sup>change) بر شاخص‌های DMFT، dmft و DMFT+dmft به ترتیب 0/30، 0/52 و 0/45 بود که نشانگر نقش پیشگویی‌کننده بالاتری نسبت به عوامل رفتاری، جمعیت‌شناختی و اقتصادی- اجتماعی می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در مطالعه‌ی حاضر، ارتباط بین پوسیدگی دندان و الگوی غذایی تأیید گردید و مشاهده شد الگوی غذایی، بیشترین نقش را در میزان پوسیدگی دندان‌های شیری، دائمی و هر دو در این گروه سنی کودکان دارد. خصوصیات جمعیت‌شناختی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده و ویژگی‌های رفتاری به ترتیب در درجات بعدی قرار داشته و سهم کمتری در بدتر شدن این شاخص‌ها ایفا می‌کردند.</p> <p><strong>واژه‌هاي کلیدي:</strong>&nbsp; پوسیدگی دندانی، الگوی غذایی، شاخص DMF. </p> Alireza Rahbar علیرضا رهبر Batool Amiri بتول امیری Zeinab Khojaste زینب خجسته Mohammad Reza Hosseini محمدرضا حسینی Najmeh Savadi نجمه سوادی ##submission.copyrightStatement## 2024-05-08 2024-05-08 13 24 10.48305/v0i0.2114 بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2027 <p><strong>مقدمه: </strong>خطوط لب در افراد منحصر به فرد و با گذر سن پایدار است و می‌توان از آن برای تشخیص جنسیت فرد در دندان‌پزشکی قانونی استفاده نمود. هدف این مطالعه، ارزیابی خطوط لب در افراد و بررسی امکان تعیین جنسیت از طریق خطوط لب بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 100 نفر شامل 57 زن و 43 مرد از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در اردیبهشت‌ماه 1397 شرکت نمودند. با استفاده از رژ لب قرمز مارک نوبا، شماره 405 ساخت کشور ایران روی نوار چسب 50 میلی‌متری و چسباندن آن بر روی کاغذ سفید اثر لب تهیه گردید. هر اثر لب به چهار بخش تقسیم شد و به طور مستقل توسط دو ناظر با استفاده از یک لنز دوربین، شیارهای لب ثبت شد. برای تعریف الگوهای لب، از روش طبقه‌بندی سوزوکی و تسوشی‌هاشی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Pearson، Chi-square، Fisher’s exact test، Kolmogorov-Smirnov و Independent sample T-test انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های این مطالعه نشان داد که هیچ گونه مشابهتی در خطوط لب افراد وجود نداشت. بیشترین فراوانی از نوع الگوی e (31 درصد) و پس از آن به‌ترتیب نوع a (30 درصد)، نوع c (21 درصد)، نوع d (8 درصد)، نوع b (6 درصد) و نوع f (4 درصد) بود. در تفکیک لب به چهار ناحیه، در ناحیه چپ لب فوقانی بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/004 = p value)، الگوی e در مردان و الگوی c در زنان بیشترین فراوانی را داشت. همچنین از نظر ارتفاع لب و کشیدگی لب تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان دیده نشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>خطوط لب منحصر به فرد است و می‌تواند در کنار سایر روش‌ها، در تشخیص جنسیت مورد استفاده قرار گیرد و در ناحیه‌ی چپ لب فوقانی الگوی e بیشتر در مردان و الگوی c بیشتر در زنان بروز می‌کند.</p> <p><strong>کلمات کلیدی:&nbsp;</strong>دندان‌پزشکی قانونی؛ لب؛ پیش‌بینی جنسیت؛ مورفولوژیکی</p> Fatemeh Molaei فاطمه مولایی Arash Ghodousi آرش قدوسی Somayeh Abbasi سمیه عباسی Arash Golestaneh آرش گلستانه Lida Sasani لیدا ساسانی ##submission.copyrightStatement## 2024-05-13 2024-05-13 25 32 10.48305/v0i0.2027 مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2125 <p><strong>مقدمه: </strong>هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی تغییرات رنگ در 2 نوع رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان) هنگام غوطه‌ور شدن در نوشیدنی‌های قهوه، چای و نوشابه بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، شامل تهیه‌ی 60 نمونه رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان، هر کدام 30 نمونه) بود و در بخش پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1402 انجام گرفت. نمونه‌ها به 3 زیرگروه تقسیم و به مدت 6 شبانه‌روز در محلول نوشیدنی‌های مورد آزمایش (چای 1 درصد، قهوه 1 درصد و نوشابه) غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها توسط اسپکتروفتومتر بررسی و رنگ‌سنجی بر اساس سیستم CIE Lab انجام شد. داده‌ها توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov و مدل Two-way ANOVA با آزمون Tukey's post-hoc تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج مطالعه نشان داد محلول‌های چای 1 درصد و قهوه 1 درصد باعث تغییرات رنگ قابل توجهی در نمونه‌های دو گروه شد. نمونه‌های گروه آکروسان تغییر رنگ کمتری را نسبت به گروه ایوکلار در مواجهه با هر سه نوشیدنی نشان دادند. میزان تغییر رنگ ناشی از نوشابه در هر دو گروه کمتر بود و گروه آکروسان عملکرد بهتری داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>غوطه‌وری در نوشابه تغییر رنگ کمتری در هر دو گروه ایوکلار و آکروسان ایجاد کرد. نمونه‌های گروه آکروسان به طور معنی‌داری در مواجهه با هر سه نوشیدنی، دچار تغییر رنگ کمتری شدند. طبق شاخص NBS-units از لحاظ بالینی تفاوتی میان تغییر رنگ نمونه‌های دو گروه رزین آکریلی مشاهده نشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>پروتز؛ دنچر؛ رزین آکریلی؛ نوشیدنی‌ها؛ خواص</p> Masomeh Rostamzadeh معصومه رستم‌زاده Sana Takhtardeshir ثنا تخت اردشیر Bijan Nouri بیژن نوری ##submission.copyrightStatement## 2024-05-13 2024-05-13 33 42 10.48305/v0i0.2125 بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2107 <p><strong>مقدمه </strong>: یکی از رایج‌ترین عوارض پس از درمان ایمپلنت دندانی شل شدن اباتمنت می‌باشد. بنابراین، راهکاری منطقی با کم‌ترین تداخل با درمان می‌تواند از اهمیت بالایی در کاهش این عوارض داشته باشد. در نتیجه، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه به صورت آزمایشگاهی به بررسی ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان شل شدن پیچ اباتمنت در اثر سرما پرداخت. ایمپلنت‌ها در سه گروه 10‌تایی شامل ایمپلنت DIO )کره‌ای(، ITI )سوئیسی( و Paragon )آمریکایی( تقسیم شدند. abutment 5 نمونه با اسپری سرما اندو سرد شد و 5 نمونه بدون سرما تورک داده شدند. سپس همه‌ی اباتمنت‌ها در دستگاه ترموسایکل با 5000 دور قرار داده شدند و میزان دتورک این گروه‌ها اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آزمون Covariance تحلیل نتایج در سطح خطای 0/05 انجام شد (0/05 =α).</p> <p><strong>یافته‌ها:&nbsp;</strong>میزان دتورک ایمپلنت‌های تحت اثر سرما &nbsp;N/cm62/2± 22/26 و گروه بدون اعمال سرما برابر با <br> &nbsp;N/cm2/70 ± 25/46 بود. همچنین تفاوت معنی‌داری بین قبل از سرد کردن و بعد از سرد کردن ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان دتورک مشاهده شد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری: </strong>سرما در افزایش میزان نیروی دتورک پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول مؤثر است و بیشترین میزان دتورک پس از اعمال سرما مربوط به ایمپلنت‌های ITI و کم‌ترین میزان دتورک مربوط به ایمپلنت‌های Zimmer بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>ایمپلنت دندانی؛ اباتمنت؛ پیچ؛ دما.</p> Toktam Khodadadi تکتم خدادادی Reza Khodadadi رضا خدادادی Tohid Khodadadi توحید خدادادی Amirhossein Fathi امیرحسین فتحی Farshad Nadian فرشاد نادیان ##submission.copyrightStatement## 2024-05-13 2024-05-13 43 51 10.48305/v0i0.2107 اثر کلسیم هیدروکساید و آنتی‌بیوتیک بر استحکام باند سیلر به عاج http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2080 <p><strong>مقدمه:</strong> این مطالعه با هدف ارزيابی و مقايسه‌ی استحکام باند سيلر AH<sub>26</sub> به ديواره‌های کانال ريشه متعاقب استفاده از کلسيم هيدروکسايد و خمير آنتی‌بيوتيک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال طراحی گرديد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و بخش آزمایشگاهی مرکز تحقیقاتی پروفسور ترابی‌نژاد در زمستان 1394 و بهار 1395 انجام شد، تعداد ۳۵ دندان تک کانال انسان (شامل پرمولر و سانترال) به 2 گروه 15‌تایی و یک گروه 5‌تایی تقسیم شدند. پس از آماده‌سازی کانال‌ها در گروه اول از کلسیم هیدروکساید و در گروه دوم از خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال استفاده گردید و در گروه شاهد 5‌تایی هیچ دارویی استفاده نشد. سپس کانال‌ها با استفاده از سیلر AH<sub>26</sub> و گوتاپرکا سیل شدند. در مرحله بعد از هر نمونه در فواصل ۴ و ۱۱ میلی‌متری دیسک‌هایی به ضخامت 1/5 میلی‌متر تهیه، سپس نیروی وارده هنگام خروج گوتاپرکا و سیلر از کانال توسط دستگاه یونیورسال تست push out به عنوان داده ثبت گردید. در نهایت داده‌های آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (one way ANOVA) تحلیل شد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین استحکام باند سیلر به دیواره‌های عاجی در 1/3 اپیکال و 1/3 کرونال کانال ریشه نشان می‌دهد استحکام باند کانال ریشه مربوط به گروه خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه از میانگین استحکام باند گروه کلسیم هیدروکساید بیشتر است و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه نشان داد که کلسیم هیدروکساید و خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه تأثیر چندانی در استحکام باند سیلر AH<sub>26</sub> به عاج کانال ریشه ندارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کلسیم هیدروکساید؛ آنتی‌بیوتیک؛ استحکام باند</p> Ehsan Molammaei احسان ملمعی Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی Fatemeh Bagheri فاطمه باقری ##submission.copyrightStatement## 2024-05-27 2024-05-27 52 60 10.48305/v0i0.2080 یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2110 <p><strong>مقدمه: </strong>کیست دانتی‌ژور، شایع‌ترین کیست تکاملی ادنتوژنیک می‌باشد. معمولاً علامتی با این کیست همراه نیست، مگر اینکه عفونتی وجود داشته باشد که در این شرایط ممکن است کیست با تورمی دردناک ظاهر ‌شود. از نظر رادیوگرافی، کیست دانتی‌ژور معمولاً رادیولوسنسی تک حفره‌ای همراه با مرز کورتیکال کاملاً مشخص و مرتبط با تاج دندان رویش نیافته می‌باشد. اگرچه کیست‌های التهابی مرزهای مشخصی ندارند.</p> <p><strong>گزارش مورد: </strong>بیمار آقای 35 ساله‌ای بود که برای کشیدن دندان عقل مراجعه کرد. در رادیوگرافی پانورامیک، ضایعه‌ای در دیستال مولر سوم سمت چپ مندیبل وجود داشت. در نمای بالینی تورم مشهود نبود اما در نزدیکی ضایعه شکافی از 4 سال پیش وجود داشت که بیمار خروج چرک به صورت دوره‌ای از آن را بیان کرد. بیمار در محل ضایعه درد نداشت و هیچ گونه پارستزی گزارش نشد. در (Cone beam computed tomography) CBCT رادیولوسنسی همراه با کلسیفیکاسیون ریز داخلی پراکنده با حدود نسبتاً مشخص مشاهده شد. بیمار تحت بیوپسي اینسیژنال و مارسوپیالیزیشن قرار گرفت و نمونه جهت بررسی هيستوپاتولوژی به پاتولوژیست ارجاع گردید، در بررسی ميکروسکوپی، مشخصات هيستوپاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی مشاهده شد.</p> <p><strong>بحث و نتیجه گیری: </strong>کیست دانتی‌ژور با توجه به تغییرات ساختار داخلی و در شرایط التهابی می‌تواند دارای نماهای رادیوگرافي متغیری باشد، تشخیص قطعي آن مبني بر بررسي نمای هیستوپاتولوژی ضایعه است و انجام به موقع و محافظه‌کارانه‌ی جراحي مي‌تواند نتایج مطلوبی را در درمان بیماران به دنبال داشته باشد.</p> <p><strong>کلید واژه ها:&nbsp;</strong>کیست دانتی‌ژور؛ کیست ادنتوژنیک؛ کیست تکاملی.</p> Nasim Jafari Pozve نسیم جعفری پزوه Fatemeh Aghajani فاطمه آقاجانی Mohammad Darvishi محمد درویشی ##submission.copyrightStatement## 2024-05-08 2024-05-08 61 66 10.48305/v0i0.2110 رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2136 <p>این نامه جهت جلب توجه شما به مطالعه‌ی اخیراً منتشر شده در مجله دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان با عنوان تأثیر نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم بر استحکام شکست رزین اکریلی گرماپخت با شناسه DOI&nbsp;<a href="https://doi.org/10.48305/v0i0.2033">https://doi.org/10.48305/v0i0.2033</a> نگارش شده است. در حالی که این مطالعه یافته‌های قابل توجهی ارائه می‌دهد، اما نیاز است به محدودیت‌هایی که ممکن است بر تعمیم‌پذیری نتایج مطالعه تأثیر بگذارد، اشاره شود.</p> Masoumeh Rostamzadeh معصومه رستم زاده ##submission.copyrightStatement## 2024-05-13 2024-05-13 10.48305/v0i0.2136