1.
دیهیمیپ, توکلیپ, کشانیف, هاشم زادهز, Deihimy P, Tavakoli P, Keshani F, Hashemzadeh Z. کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2012 [ارجاع شده 26فوریه2024];8(4):376-08. Available from: http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/523