دیهیمیپ., توکلیپ., کشانیف., هاشم زادهز., P. Deihimy, P. Tavakoli, F. Keshani, و Z. Hashemzadeh. “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 4, Sept. 2012, صص 376-08, doi:https://doi.org/10.48305/v8i4.523.