[1]
دیهیمیپ., “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 4, صص 376-408, سپتامبر 2012.