دیهیمیپ., توکلیپ., کشانیف., هاشم زادهز., Deihimy, P., Tavakoli, P., Keshani, F. و Hashemzadeh, Z. (2012) “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(4), صص 376-408. doi: https://doi.org/10.48305/v8i4.523.