دیهیمیپرویز, توکلیپیام, کشانیفروز, هاشم زادهزهرا, Parviz Deihimy, Payam Tavakoli, Forouz Keshani, و Zahra Hashemzadeh. 2012. “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (4), 376-408. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i4.523.