کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان

  • پرویز دیهیمی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • پیام توکلی دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فروز کشانی دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • زهرا هاشم زاده دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Parviz Deihimy Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Payam Tavakoli Postgraduate Student, Department Of Oral and Maxillofacial Pathology, School Of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Forouz Keshani Postgraduate Student, Department Of Oral and Maxillofacial Pathology, School Of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Hashemzadeh Postgraduate Student, Department Of Oral and Maxillofacial Pathology, School Of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: آگاهی از خصوصیات مهم کلینیکی، رادیوگرافیک و هیستولوژیک کیست‌های ادنتوژنیک و تشخیص افتراقی آن‌ها با یکدیگر و با ضایعات پاتولوژیک دیگر دهان و نیز طرح درمان پیش‌آگهی آن‌ها حایز اهمیت فراوان بوده و برای دندان‌پزشکان الزامی است. بنابراین در این مقاله، کیست‌های مزبور بر اساس ارتباط کلینیکوپاتولوژیک آن‌ها با یکدیگر، نه الزاماً به ترتیب شیوع، شرح داده می‌شوند.

شرح مقاله: این مقاله با بررسی کتب مأخذ معتبر و نیز جستجو در مراجع Iran Medex، PubMed، ISI، Google Scholar، Index Copernicus و Scopus طی سال‌های 2011-1962 با کلید واژه‌های کیست‌های ادنتوژنیک، بالینی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی، تشخیص افتراقی، درمان و پیش‌آگهی انجام گردیده و مقالات مرتبط جمع‌آوری شده است.

یافته‌ها: کیست‌های ادنتوژنیک، ضایعات پاتولوژیک مهم حفره دهان هستند که برخی از آن‌ها شایع می‌باشند. این کیست‌ها به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین کیست‌های التهابی، کیست رادیکولار بوده است که در واقع شایع‌ترین کیست ادنتوژنیک می‌باشد و به دنبال التهاب پالپ و پری اپیکال دندان‌ها ایجاد می‌گردد. در مرتبه بعدی، کیست دانتی‌ژور می‌باشد که خود به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می‌شوند. در مرتبه سوم، ادنتوژنیک کراتوسیست قرار دارد که به دلیل میزان عود زیاد و پاتوژنز پرولیفراتیو پیدایش آن حایز اهمیت است. بقیه کیست‌های ادنتوژنیک، اگرچه شایع نمی‌باشند، اما به دلیل اهمیت تشخیص افتراقی آن‌ها با کیست‌های شایع‌تر ادنتوژنیک، معرفی می‌گردند.

نتیجه‌‌گیری: آگاهی بیشتر دندان‌پزشکان در مورد کیست‌های ادنتوژنیک منجر به تشخیص و طرح درمان زود هنگام این ضایعات می‌شود.

كليد واژه‌ها: کیست‌های ادنتوژنیک، کلینیکی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی، تشخیص افتراقی، درمان، پیش‌آگهی
چاپ شده
2012-09-24
استناد به مقاله
1.
دیهیمیپ, توکلیپ, کشانیف, هاشم زادهز, Deihimy P, Tavakoli P, Keshani F, Hashemzadeh Z. کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2012 [ارجاع شده 15ژوئن2024];8(4):376-08. Available from: http://www.jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/523

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد